logo

Privacyverklaring

Schoonheidssalon Agnes, gevestigd aan Winkelhoeve 6, 3137 Vlaardingen, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Schoonheidssalon Agnes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schoonheidssalon Agnes
Winkelhoeve 6
3137 RP Vlaardingen
010-4713124
www.salonagnes.nl

A. Hemmes is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Agnes . Zij is te bereiken via info@salonagnes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Agnes verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Agnes verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid
- Foto’s (o.a gezichtsscan)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon Agnes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Schoonheidssalon Agnes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Agnes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en toegestaan is.
Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie (denkt u aan podotherapeut, uw huisarts of onze dermatoloog) dit om uw diensten te leveren die u van ons verwacht.
Wij maken dan gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat deze toegang heeft tot uw gegevens (niet meer dan nodig) Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij altijd goede afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de andere ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Agnes neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Agnes) tussen zit.
Schoonheidssalon Agnes gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Bedrijf Soort systeem Beschrijving
Salonized Online agenda en kassasysteem Voor het online reserveren van afspraken en verwerken van de boekhouding
Mail chimp Nieuwsbrieven Voor het versturen van nieuwsbrieven
Mijn domein, FormDesk Website Voor het online verwerken van klantgegevens voor het maken van afspraken en het informeren van klanten. Contactformulier
Fit podotherapie Podotherapeut, verwijzer Factuur indienen voor het vergoeden van diabetische voetzorg. Vraagstelling over klanten.
Webhosting, Mijn domein
Wi-Fi/internet
webmail Voor het verwerken van mail, maken van een afspraak, informeren van klanten
Advertentieprogramma’s Facebook-Foto delen Foto delen van huidaandoening met collega’s na toestemming van de klant op gesloten pagina FB
Boekhouder administratie Belastingaangifte bedrijf.
Huisarts van patient Verwijzer Voor een diagnose van huidaandoening van cliënt
Observ 520 huidscan Foto’s opslaan Voor een diagnose van de huid van de client. Beginsituatie en vervolg behandelingen vastleggen.
Interne communicatie Whatsapp, sms  
Social media Facebook, Twitter Contact leggen klanten, acties, nieuwsbrief delen. Foto delen van huidaandoening met collega’s na toestemming van de klant op gesloten pagina

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Agnes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

2 jaar na laatste behandeling/aankoop

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst

Adres

2 jaar na laatste behandeling/aankoop

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst

E-mail adres

2 jaar na laatste behandeling/aankoop

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst

Geboortedatum

2 jaar na laatste behandeling/aankoop

Voor marketing/attenties op verjaardag.

Gezondheid

2 jaar na laatste behandeling/aankoop

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst

Foto’s

2 jaar na laatste behandeling/aankoop

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
Voor het in de gaten houden van verbetering van de huid in de toekomst. Of voor overleg met dermatoloog/huisarts na toestemming klant

Verwijsbrieven

2 jaar na laatste behandeling/aankoop

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst en voor onverhoopte juridische onenigheid.

Telefoonnummers

2 jaar na laatste behandeling/aankoop

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst

Bedrijfsgegevens

2 jaar na laatste behandeling/aankoop

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Agnes gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Als u geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze dienstverlening dan kunt u dit stopzetten.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Agnes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Ukunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en foto’s of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salonagnes.nl
Voor sommige gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Indien wij om wettelijke redenen bepaalde gegevens niet kunnen verwijderen, laten wij u dat weten.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Agnes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij beveiligen onze producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar (camera)
-alle personen die namens Schoonheidssalon Agnes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-wij hanteren een wachtwoord op al onze systemen.
-wij pseudonomiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
-wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
-wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@salonagnes.nl of ons contactformulier

 

Contactgegevens
Schoonheidssalon Agnes
Winkelhoeve 6
3137 RP Vlaardingen
010-4713124
info@salonagnes.nl
www.salonagnes.nl